علی اکبر قطب الدینی
مهندس عمران
عضو سازمان نظام مهندسین کرمان
استاد دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
از سال 74 تا 76 امور مشترکین سازمان آب کرمان
از سال 80تا 81 مسئول امور مهندسین شهرداری منطقه یک
از سال 81 تا 85 مدیر طرح تفضیلی شهرداری منطقه یک
از سال 85 تا 94 معاون فنی و اجرایی سازمان اموال و املاک شهرداری
از سال 94 تا 95 قائم مقام و مشاور شهردار منطقه سه
در حال حاضر قائم مقام و معاون شهرسازی منطقه سه

Go to top