حمید گنجی صفار
لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد واحد کرمان


از سال 1365 در شهرداری مشغول به کار شدم . در ابتدا به عنوان حسابدار و بعدها به عنوان مسئول تهیه مغایرتهای بانکی و مسئول رسیدگی به اسناد مالی
از سال 1382 لغایت 1388 معاون اداری و مالی شهرداری منطقه 1
سرپرست و مسئول راه اندازی حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه 4
از سال 1388 تا کنون معاون اداری و مالی شهرداری منطقه 3
از سال 1388 تا کنون رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی مصرف پرسنل شهرداری و سازمان اتوبوسرانی کرمان

Go to top