مهندس رسول شجاعی
معاون فنی و عمرانی منطقه سه

لیسانس عمران
از سال 84 تا 86 کارشناس کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 4
از سال 86 تا 92 ناظر امور پیمانکاران در حوزه فنی و عمرانی منطقه 4
سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه 4 و نظارت بر امور امانی حوزه فنی و عمرانی منطقه 4
از سال 92 تا 95 مدیر واحد فنی و اجرایی سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمان
از تاریخ 5/95 تاکنون سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3
عضو سازمان نظام مهندسی شهر کرمان

Go to top