مراحل صدور پروانه :

مرحله اولیه جهت بازدید از ملک( اعم از صدور پروانه – پایانکار – عدم خلاف – مجوز حصار کشی و سایر موارد )

1-                 تهیه فیش بازدید جهت اخذ نوبت بازدید

2-                 در محل بایستی جهت بازدید اصل سند (شش دانگ )- (در صورت داشتن پروانه و پایانکار ارائه اصل آنها )

3-                 در صورت عدم حضور مالک نماینده یا وکیل قانونی به همراه وکالت از مالک الزامیست

4-                 در صورت فوت مالک بایستی انحصار وراثت ارائه گردد

مرحله بعد از بازدید ملک

1-     مراجعه مالک به شهرداری و ارائه فیش بازدید شده از ملک

2-     در صورت داشتن پرونده در بایگانی با ارائه اصل سند یا پروانه یا پایانکار – کارت شناسایی  اصل پرونده به واحد بازرسی ارجاع گردد.

در صورت عدم پرونده در بایگانی :                                                                             

  1- تهیه گزارش کارشناس به همراه تعهدات در صورت نیاز

2-استعلام کاربری در صورت عادی بودن سند – تعهد کشف فساد الزامیست

مرحله سوم جهت تشکیل پرونده  پرونده جدید

1-                 گزارش کارشناس بازدید

2-                 استعلام کاربری

3-                 در صورت عادی بودن سند – تعهد کشف فساد –استعلام ادارات – بنجاق سند

4-                 در صورت عادی بودن سند و ارائه نقشه تفکیکی نیاز به استعلام ادارات نیست

5-                 کد ممیزی

6-                 کد یکتای جدید

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی برای تشکیل پرونده ( در صورتی که خلاف ساختمانی نداشته باشد )

1-     گزارش کارشناسی بازدید (مهلت اعتبار 2 ماه )

2-     استعلام کاربری

3-     کپی کارت ملی مالک + کپی سند – در صورت داشتن وکالت کپی از وکالت نامه الزامیست ( کپی انحصار وراثت در صورت فوت مالک )

4-     در صورت عادی بودن سند – بدون نقشه تفکیکی استعلام ادارات

5-     در صورت داشتن نقشه تفکیکی کپی از نقشه تفکیکی

6-     فرم درخواست پروانه – برگ تعهد کارفرما که بایستی توسط مالک تکمیل و امضاء گردد

7-     پرداخت عوارض نوسازی

8-     نقشه های تایید شده توسط شهرداری و ناظرین و طراحان و سپس تاییدیه نظام مهندسی

9-     تایید برگ تعهد نظارت توسط تمام طراحان وناظرین

10-تاییدات لازم در سیستم و صدور پروانه

بعد از تکمیل مدارک توسط ارباب رجوع در صورتیکه ملک خلاف ساختمانی نداشته باشد و پرونده در بایگانی نداشته باشد

1-     مشخص نمودن کد ممیزی

2-     تشکیل پرونده در صورت کامل بودن مدارک

3-     ثبت درخواست

4-     ارسال  به طرح تفصیلی

5-     طرح بر و کف

6-     طرح تفصیلی

7-     امور مهندسین ( جهت ثبت نقشه )

8-     واحد عوارض ( جهت صدور قبض عوارض شهرسازی – عوارض ادارات آتش نشانی – آموزش و پرورش – معرفی نامه به تامین اجتماعی )

9-     پرداخت عوارض نوسازی وخدمات شهری

10-تهیه پیش نویس پروانه

11-تایید مسئول شهرسازی ( در سیستم )

12-تایید معاونت شهرسازی و معماری ( در سیستم )

13-تایید شهردار ( در سیستم)

14-صدور مجدد پرینت از پروانه صادره

15-کروکی توسط کارشناس بازدید

16-امضاء مسئول شهرسازی

17-امضا ء معاونت شهرسازی

18-امضاء شهردار

19-اعلام وصول از ناظر ساختمانی

20-تحویل پروانه با ارائه اصل کارت شناسایی از بایگانی

مرحله تمدید یا اصلاحیه پروانه در صورتی که ملک  خلاف ساختمانی ندارد

1-     تهیه گزارش کارشناس بازدید

2-     در صورت عدم خلاف – ارائه گزارش ناظر ساختمانی

3-     پرداخت عوارض نوسازی

4-     در صورت اصلاحیه – ارائه نقشه ها ی جدید که به تایید شهرداری و مهندسین مربوط و نظام مهندسین رسیده باشد و گزارش ناظر – فرم اصلاحیه – پرداخت عوارض – و عوارض ادارات – بیمه نامه

5-     پرداخت مابه تفاوت عوارض در صورتیکه تعلق گیرد

6-     تاییدات لازم در سیستم و صدور تمدید یا اصلاحیه  

مدارک لازم جهت اخذ پایانکار

1-     تکمیل بودن ساختمان

2-     تهیه گزارش بازدید

3-     پرداخت تمام جرائم و عوارض ساختمانی

4-     در صورت تقسیط بودن تسویه حساب از امور مالی

5-     در صورت نیاز ارائه گواهینامه بازرسی – تاییدیه آسانسور از اداره استاندارد

6-     ارائه گزارش ناظر – استحکام بنا از ناظر ساختمانی – در صورتیکه ملک خلاف ساختمانی دارد به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد

7-     تاییدات لازم در سیستم و صدور پایانکار

 مدارک لازم جهت مجوز حصار کشی

1-     تقاضای مالک و ثبت شماره دبیر خانه

2-     تهیه گزارش کارشناس بازدید – استعلام کاربری – ارائه کپی کارت ملی – کپی از تمام صفحات سند

3-     تعهد عدم استفاده تجاری از ملک – نمای مرغوب – تکمیل نمودن فرم در خواست حصار کشی – برگ تعهد کار فرما

4-     پرداخت عوارض شهرسازی و نوسازی

5-     تاییدات لازم در سیستم و صدور مجوز

                                                                   

مراحل صدور مجوز حفاری و انشعابات

مدارک مورد نیاز:

1-     عدم خلاف یا پروانه تمدید دار یا پایانکار (بهمراه فیش تسویه حساب نوسازی )

2-     تعیین مبلغ فیش حفاری توسط مسؤل حفاری منطقه

3-     صدور فیش

4-     پرداخت در باجه بانک  ( طبقه همکف شهرداری)

5-     مسؤل حفاری ( جهت بازدید محل و مشخص نمودن تاریخ شروع و پایان )

6-     تایید معاون فنی و عمرانی منطقه

7-     دبیرخانه جهت شماره زدن مجوز

تفکیک اراضی

1- بازدید از محل ملک توسط واحد بازرسین و ارائه گزارش و تعیین کاربری ملک

2-مراجعه به مسؤل تفکیک ودر صورتیکه شرایط تفکیک ملک فراهم باشد ( استعلام از واحد شهرسازی جهت صدور عدم خلاف و تسویه حساب بر روی ملک)

3-ارائه نقشه تفکیکی که با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و پس از نقشه برداری تهیه و به تایید نقشه بردار منطقه و مهندسی که مالک معرفی میکند رسیده باشد.

4-در صورتیکه به ملک قدرالسهم تعلق گیرد ابتدا قدر السهم شهرداری از ملک مورد نظر تعیین می شود  قدرالسهم یا بصورت زمین به شهرداری واگذار می گردد و یا اینکه با درخواست مالک و موافقت شهرداری بصورت ریالی اخذ میشود در صورت پرداخت ریالی پرونده جهت ارزیابی قدر السهم از طریق واحد املاک به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت ارسال میگردد.

5-صدور فیش و واریزمبلغ ریالی  قدرالسهم به حساب شهرداری و یا واگذاری زمین به شهرداری از طریق واحد املاک منطقه برابر ضوابط و مقررات مربوطه

6-سپردن تعهدات لازم از جمله کشف فسادماده واحده در صورتیکه نیاز باشد.

7-تهیه زیر نویس نقشه و تایید مسؤلین مربوطه

8-ارسال نقشه تفکیکی به سازمان ثبت و  اسناد جهت صدورسند  مالکیت بر روی هر قطعه ازقطعات  نقشه تفکیکی

 

روابط عمومی شهرداری منطقه سه

 

                                                                                                            


 

Go to top