شهرداری منطقه سه كرمان در ضلع جنوبی پارک مطهری

نبش بلوار قدس واقع شده است

 

شهرداری منطقه سه در تیرماه سال 1383 افتتاح وراه اندازی گردید .

در بدو امر جناب مهندس مجید یزدی زاده به سمت شهردار منطقه سه معرفی و منصوب گردید. سپس در آبان ماه سال 1385 مهندس محمد اسماعیلی، در مردادماه سال 1386 مهندس علی ایلاقی حسینی، در اردیبهشت ماه سال 1388 تا 1394 مهندس محسن پوراسماعیلی، از سال 1394 تا 1395 مهندس علی خدادادی، از سال 1395 تا پایان 1396 مهندس منصور ابراهیمی و از 1397 تاکنون مهندس رامین امیرمداح به سمت شهردار محترم منطقه سه منصوب گردیدند.

 

Go to top